Regulamin

  „GŁUCHOŁASKIE  KOZIOŁKI – ZŁOTA KORBA 2015”
III cykl zawodów kolarskich dla dzieci i młodzieży

I   Cel imprezy

– popularyzacja turystyki rowerowej i kolarstwa,

– popularyzowanie udziału w rajdach, wycieczkach i wyścigach kolarskich,

– popularyzacja Gminy Głuchołazy,

– propagowanie aktywnego wypoczynku.

II  Organizator

– Klub Turystyki Kolarskiej KTUKOL w Głuchołazach,

– Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Głuchołazach.

– Gmina Głuchołazy

 III Terminy i miejsce zawodów

Zawody będą odbywać się w czterech edycjach od kwietnia do września 2015 r. wg harmonogramu:

– 23 kwietnia 2015 r.,

– 19 maja 2015 r.,

– 25 czerwca 2015 r.,

– 18 września 2015 r.

Miejscem rozgrywania wszystkich edycji zawodów będą tereny boisk sportowych Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Głuchołazach  przy ulicy Słowackiego 1.

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych przyczyn, istnieje możliwość przeniesienia terminu zawodów na kolejny czwartek, o czym organizator poinformuje najpóźniej w dniu planowanych zawodów do godz. 12, na stronie internetowej www.ktukol.pl

IV Zgłoszenia

Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu zawodów w godz. 16-16,50 na terenie rozgrywania imprezy. Wymagane będzie pisemne wyrażenie zgody przez rodzica bądź opiekuna prawnego na udział dziecka w imprezie. Oświadczenia będą dostępne na miejscu u organizatora.

 V  Uczestnictwo

W zawodach prawo startu mają wszyscy chętni spełniający poniższe warunki:

– kat. A    dzieci urodzone w latach          2012-2014,

– kat. B    dzieci urodzone w latach          2009-2011,

– kat. C    dzieci urodzone w latach          2006-2008 /dziewczęta/,

– kat. D    dzieci urodzone w latach          2006-2008 /chłopcy/,

– kat. E    młodzież urodzona w latach     2003-2005 /dziewczęta/,

– kat. F    młodzież urodzona w latach     2003-2005 /chłopcy/.

Startujących obowiązuje posiadanie:

–  pisemnej zgody rodzica bądź opiekuna prawnego na udział w zawodach,

–  podczas startów kasku sztywnego na głowie,

–  sprawnego technicznie roweru dowolnego typu / organizator zaleca rowery górskie/.

VI Sposób przeprowadzenia

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem.

Zawodnicy będą brali udział w następujących konkurencjach:

– jeździe okrężnej po bieżni                                    kat. A,B,C,D,E,F,

– „jeździe żółwiej” na boisku asfaltowym              kat. B,C,D,E,F,

– krosie terenowym wokół boisk sportowych         kat. C,D,E,F.

Starty rozpoczną się równolegle dla różnych kategorii od godz. 17,oo. Zajęte miejsce w konkurencji zostanie przeliczone na punkty, a suma uzyskanych punktów zadecyduje o klasyfikacji końcowej edycji /każda konkurencja punktowana osobno/. Zakończenie edycji planowane jest na godz. 18,30.

Do nagrody głównej cyklu brane będą 3 najlepsze wyniki spośród 4 edycji zawodów. Punktacja prowadzona będzie wg zasady: 1 miejsce w konkurencji 1 pkt., 2 miejsce -2 pkt., 3 miejsce- 3 pkt. itd.

Najniższa ilość zebranych punktów przez uczestnika w edycji oraz w całym cyklu /3 edycje/ wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Do klasyfikacji końcowej nie wlicza się osób startujących w 1 lub 2 edycjach.

Podsumowanie, wręczenie nagród i wyróżnień oraz zakończenie całego cyklu nastąpi uroczyście podczas rajdu kolarskiego „Babie Lato w Górach Opawskich” 26 września 2015 r.

VII   Nagrody

Dyplom oraz drobna nagroda rzeczowa dla każdego uczestnika edycji po jej zakończeniu lub przed rozpoczęciem kolejnej edycji, o ile organizator nie będzie w stanie wyłonić kolejności miejsc w dniu startów.

Dyplomy oraz statuetki za zajęcie 1,2 i 3 miejsca w każdej kategorii dla zwycięzców całego cyklu.

VIII  Zasady finansowania

Koszty organizacyjne zawodów pokrywa organizator, koszty uczestnictwa /dojazdy, wyżywienie, inne opłaty/ pokrywają uczestnicy bądź ich opiekunowie. Dyplomy, nagrody, wyróżnienia finansują sponsorzy i organizatorzy.

 IX    Postanowienia końcowe

Każdy startujący w zawodach ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie /OC,NW/ i uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody wyrządzone przez lub na rzecz uczestników zawodów i osób towarzyszących.

Reklamacje dotyczące wyników oraz sposobu przeprowadzenia edycji przyjmowane będą tylko w dniu rozgrywania imprezy.

Adres najbliższego szpitala: Głuchołazy, ul. Skłodowskiej 16, tel. 77 439 19 50.

Szczegółowe informacje o imprezie /terminy, wyniki, zdjęcia, na stronie internetowej www.ktukol.pl/.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu. Organizator imprezy: Janusz Kamiński, tel. 609 129 107, e-mail: john41@o2.pl.